පන්ති පැවැත්වෙන කාලය

ශිමොනොසෙකි පාසල

ආරම්භකරන වේලාව අවසන් කරන වේලාව 
උදෑසන කාලය පළමු පැය  8:50  9:35
දෙවන පැය  9:35 10:20
තුන්වන පැය 10:30 11:15
හතරවන පැය 11:15 12:00

ශිමොනොසෙකි පාසල

ආරම්භකරන වේලාව අවසන් කරන වේලාව 
දහවල් කාලය පළමු පැය 13:50 14:15
දෙවන පැය 14:15 15:00
තුන්වන පැය 15:10 15:55
හතරවන පැය 15:55 16:40

හගී පාසල

ආරම්භකරන වේලාව අවසන් කරන වේලාව 
උදෑසන කාලය පළමු පැය  8:50  9:35
දෙවන පැය  9:35 10:20
තුන්වන පැය 10:30 11:15
හතරවන පැය 11:15 12:00

තෝකියෝ පාසල

ආරම්භකරන වේලාව අවසන් කරන වේලාව 
උදෑසන කාලය පළමු පැය  9:00  9:45
දෙවන පැය  9:50 10:35
තුන්වන පැය 10:45 11:30
හතරවන පැය 11:35 12:20