ෂිමොනොසේකි නගරය පිළිබඳ හැඳින්වීම

古くより九州や中国・朝鮮半島といったアジア大陸からの本州として栄えた下関。現在は、山口県最大の人口を擁する都市

ජපානයේ ප්‍රධානම දූපතෙහි යමගුචි දිස්ත්‍රික්කයේ බටහිරට වන්නට පිහිටා ඇති නගරයකි.

ජනගහනය දෙලක්ෂ හැටපන් දහසකි

ජපානයේ ප්‍රධානම දූපත ශිමොනොසෙකි නගරයෙන් අවසන් වන බැවින් ජපානයේ කියුෂූ දූපතට පසුව ආසියානු මහාද්දීවීපයේ දකුනු කොරියාව හා චීනය සමග අතීතයේ සිට සම්බන්දතා පැවැත්වූ වූ සමුර්ධිමත් නගරයකි. වර්තමානයේ යමගුචි දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ජනගහනය ජීවත්වන නගරයද ශිමොනොසෙකි වේ.

 

本州の最も西に位置する下関。
関門海峡をはさんで九州と向かい合い、朝鮮半島や中国大陸とも近いため、古くから海上・陸上の交通の要所として栄えてきました。
日本の歴史の中で重要な節目には何度となく登場し、さまざまなドラマが生まれた下関。
文治元年(1185年)3月24日、源氏と平家の最後の合戦となる戦いが壇ノ浦で行われました。

ශිමොනොසෙකි නගරය පිහිටා තිබෙන්නේ ජපානයේ ප්‍රධාන දූපතෙහි බටහිරට වන්නටය. කන්මොන් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා දකුණු කොරියාවත් චීනයේ ප්‍රධාන භූමියට ආසන්නව කියුෂූ දූපතට මුහුණලා පිහිටා
ඇති එම නගරය පුරාණ කාලයේ සිට සමුද්‍රීය හා ගොඩබිම් ප්‍රවාහනයේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධය.
ජපාන ඉතිහාසයේ වැදගත් සංධිස්ථානයන්වලදි ශිමොනොසෙකි බොහෝ වාරගනනක් පෙනී සිට ඇති අතර ඒ අල්ලලා විවිධ නාට්‍ය පවා නිර්මාණය වී ඇත.
1185 මාර්තු 24 වන දින ජෙන්ජි හා හයික් අතර අවසන් සටන ඩන්නෝරාහිදී පැවැත්විණ

Dan-no-ura no tatakaiakamajinguKanmon bridge

海きょうの流れを利用して平家をせめた源義経は勝利を収め、平家は滅亡することになりました。
わずか8歳の安徳天皇は、三種の神器といっしょに関門海峡に身を投げ入れお亡くなりになられました。
平家の滅亡により、武士の社会が始まることになったのです。
武士政権の最後となった江戸幕府は明治維新によって倒されました。この時代に有名な人々が下関を舞台として活躍し、日本の近代化のために大きな貢献をしました。下関市では、とりわけ高杉晋作がよく知られています。
日本は近代化を果たした後、国として大いに発展しましたが、その後不幸な戦争時代も経験しました。戦後になって、日本は新たな国づくりをしてきました。下関市も西日本の要の海港都市として栄えてきました。

වයස අවුරුදු අටක් වූ ඇන්ඩේ අධිරාජ්‍යයා කන්මොන් සමුද්‍ර සන්ධියට වීසි වී ශුද්ධ වූ වස්තු තුනක් රැගෙන මිය ගියේය.
හයික්ගේ වැටීමත් සමඟ සමුරායි සමාජය ආරම්භ විය.
සමුරායි ආණ්ඩු වල අන්තිමයා වූ එඩෝ ෂෝගුනේට් මෙයිජි ප්‍රතිෂ් .ාපනය මගින් පෙරලා දැමීය. මෙම කාලය තුළ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් ෂිමොනොසෙකී හි ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කළ අතර ජපානය නවීකරණය කිරීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්හ. ෂිමොනොසේකි නගරයේ, ෂින්සාකු තකසුගි විශේෂයෙන් ප්‍රසිද්ධයි.
නවීකරණයෙන් පසු ජපානය රටක් ලෙස බොහෝ සංවර්ධනය කළ නමුත් ඉන් පසු එය අවාසනාවන්ත යුද යුගයකට මුහුණ දුන්නේය. යුද්ධයෙන් පසු ජපානය නව රටක් නිර්මාණය කළේය. බටහිර ජපානයේ හදවතෙහි පිහිටි වරාය නගරයක් ලෙස ෂිමොනොසෙකි නගරය සමෘද්ධිමත් වී තිබේ.

 

 

1958年 関門国道トンネルが開通
昭和33年(1958年)に、下関市と北九州市を結ぶ関門国道トンネルが開通しました。
距離は3461メートル(うち海底部分780メートル)、 「車道」と「人道」の2層構造になっています。
1973年 関門橋が開通
昭和48年(1973年)に関門橋・中国自動車道(下関-小月間)が開通しました。

1975年 新下関駅が開業
昭和50年(1975年)に山陽新幹線が開通し、新下関駅が開業しました。
2005年 新「下関市」が誕生
平成17年(2005年)2月13日、下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町の1市4町が
合併し、新しい「下関市」が誕生しました。

 

1958 කන්මොන් ජාතික මහාමාර්ග උමං මාර්ගය විවෘත විය
1958 දී ෂිමොනොසෙකි නගරය හා කිතකියුෂු නගරය සම්බන්ධ කරන කන්මොන් ජාතික මහාමාර්ග උමං මාර්ගය විවෘත කරන ලදී.
දුර මීටර් 3461 ක් වන අතර (එය මීටර් 780 ක් මුහුදේ පතුලට වන්නට පිහිටා ඇත ), එය රථවාහන සඳහා වෙනම මාර්ගයක්
ද මිනිස්සුන්ට ගමන්කිරීමට වෙනම මාර්ගයක්ද පිහිටා ඇත.
1973 කන්මන්බෂි විවෘත විය
1973 දී කන්මොන් පාලම සහ චුගෝකු අධිවේගී මාර්ගය (ෂිමොනොසේකි-ඔට්සුකි) විවෘත කරන ලදී.

1975 ෂින්-ෂිමොනොසේකි දුම්රිය ස්ථානය විවෘත විය.
1975 දී සැන්යෝ විදුලි දුම්රිය පද්ධතිය විවෘත කළ අතර ෂින්-ෂිමොනොසේකි දුම්රිය ස්ථානයද ඒ සමග විවෘත විය.
2005 නව ​​“ෂිමොනොසේකි නගරය” බිහි විය
පෙබරවාරි 13, 2005 ෂිමොනොසේකි නගරය, කිකුගාවා නගරය, ටොයොටා නගරය, ටොයූරා නගරය, ටොයොහොකු නගරය
මෙම ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් නව ෂිමොනොසෙකි නගරය නිර්මාණය කළේය.

 

Introduction of Shimonoseki city

ශිමොනොසෙකි දුම්රිය ස්ථානය හා බස් නැවතුම්පල පාසල ආසන්නයේම පිහිටා ඇති බැවින් ගමනාගමනය ඉතා පහසුවේ.

 

Introduction of Shimonoseki city

අත්‍යාවශ්‍ය දෑ මිලට ගැනීමට පාසල ආසන්නයේම සුපිරි වෙලඳසැල්,සාප්පු
සංකීර්ණ පිහිටා ඇත.

 

Introduction of Shimonoseki city

ලිපිලේඛන හුවමාරුව සඳහා පාසල ආසන්නයේම තැපැල් කාර්යාලය පිහිටා ඇත.

හගි පිළිබඳ හැඳින්වීම

萩は、戦国時代の武将、毛利輝元が1604年に萩の地に築城・開府し、幕末に藩府が山口に移るまでの約260年間毛利氏36万石の城下町として栄えました。

හගි නගරය 1604 දී ටෙරුමොටෝ මොහ්රි නම් යුධ අධිපතියා විසින් ඉදිකරන ලද අතර එඩෝ යුගය අවසානයේ වසම යමගුචි වෙත ගෙන යාමට පෙර වසර 260 ක් පමණ මොරි ගල් 360,000 කින් යුත් ලෝක උරුම නගරයක් ලෙස සමෘද්ධිමත් විය.

The ruins of Hagi castleOld street in HagiShokasonjuku

江戸時代の地図が現代でもそのまま使えるほど、古い街並みは往時の面影を色濃く残し、街全体が博物館として歩くことのできる日本でも有数の城下町です。

එය ජපානයේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ කාසල් නගරවලින් ලෝක උරුම නගරවලින් එකක් වන අතර, පැරණි නගර දර්ශනය අතීතය පිළිබඳ ප්‍රබල හැඟීමක් රඳවා තබා ඇති අතර මුළු නගරයම කෞතුකාගාරයක් ලෙස ගමන් කළ හැකි අතර එඩෝ යුගයේ සිතියම් අද මෙන් ඒවා භාවිතා කළ හැකිය.

また、萩は日本近代化の礎となった、吉田松陰をはじめ高杉晋作、久坂玄瑞や伊藤博文など多くの人を輩出した、維新胎動の地として広く知られています。
2015年、NHK大河ドラマ「花燃ゆ」で吉田松陰の妹、文を主人公としたドラマが放送され、幕末人気が高まり日本各地から多くの観光客が押し寄せ注目を 集めている。そして、同じく幕末・明治維新から戦前にかけての工場跡などの建造物、画期的製造品、それらの産業を生み出すもととなった、教育モデル等が日 本の産業近代化に貢献したとして、「明治日本の産業革命遺産」が世界遺産としてユネスコに登録されようとしている。その世界遺産に萩の歴史文化が評価さ れ、萩反射炉や萩城下町、松下村塾がそのリストに加えられている。

මීට අමතරව, ජපානයේ නවීකරණයේ අඩිතාලම බවට පත්වූ ෂොයින් යොෂිඩා, ෂින්සාකු තකාසුගි, ජෙනරල්-රුයි කුසාකා සහ හිරෝෆුමි ඉටෝ වැනි බොහෝ පුද්ගලයින් බිහි කළ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ස්ථානය ලෙස හගි පුළුල් ලෙස හැඳින්වේ.
2015 දී NHKටයිගා නාට්‍යය “හනමොයු” ෂොයින් යොෂිඩාගේ බාල සොහොයුරිය වන මූන් පිළිබඳ නාට්‍යයක් ලෙස විකාශනය වූ අතර එඩෝ යුගයේ ජනප්‍රියතාවය වැඩි වූ අතර ජපානය පුරා සංචාරකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් ආකර්ෂණය විය. එසේම, එඩෝ යුගයේ අවසානයේ සිට කර්මාන්තශාලා නටබුන් සහ පූර්ව යුගය දක්වා වූ මෙයිජි ප්‍රතිසංස්කරණය, යුග යුගයේ නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදන සහ එම කර්මාන්තවල මූලාරම්භය වූ අධ්‍යාපන ආකෘති වැනි ගොඩනැගිලි ජපානයේ කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීමට දායක වූ බව කියනු ලැබේ. “මෙයිජි ජපානයේ කාර්මික විප්ලව උරුමය“ යුනෙස්කෝව විසින් ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමට සූදානම්ව සිටී. හගීගේ ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස ඇගයීමට ලක් කර ඇති අතර, හගි රිවර්බෙටරි උදුන, හගි කාසල් ටවුන් සහ මට්සුෂිටා විලේජ් පාසල මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ඇත.

日本を代表する伝統工芸品である「萩焼」は萩市を発祥として、多くの茶人をはじめ「和」の器として幅広く愛されています。萩焼の特徴は「七化け」といわれる、使ううちに茶渋などが器の表面にできた貫入(ひび)に入り込み雅趣豊かな表情へ器を変化させるところにあります。この七化けは、日本の「わび・さび」文化を非常に深い関係性があり、萩焼は日本の伝統文化を支えています。
三方を山に囲まれ、海に面した自然豊かな萩には、おいしいものもたくさんあります。四季折々の山の幸、目の前の海で獲れた活きのいい魚介類はとても評判が高く、遠く東京や大阪、福岡といった大都市圏からわざわざ食べに来る人がいるほどです。みなさんも、おいしい萩の幸を食べてください。

ජපානයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ සාම්ප්‍රදායික අත්කම් වලින් එකක් වන හගි බඩු හගි හි ආරම්භ වූ අතර ජපන් ආහාර පිසීමේ බහාලුමක් ලෙස බොහෝ තේ ස්වාමිවරුන් විසින් පුළුල් ලෙස ආදරය කරනු ලැබේ. හගි ගබඩාවේ ලක්ෂණය වන්නේ එය “නනාහේක්“ යැයි කියනු ලබන අතර, ඔබ එය භාවිතා කරන විට, තේ ඇස්ට්‍රින්ජන්ට් පාත්‍රයේ මතුපිට ඇති වී ඇති ඉරිතැලීම් වලට ඇතුළු වී එය අලංකාර ප්‍රකාශනයක් බවට වෙනස් කිරීමයි. මෙම රාක්ෂයා ජපන් “වබි-සාබි“ සංස්කෘතියට සමීපව සම්බන්ධ වන අතර හගි බඩු සාම්ප්‍රදායික ජපන් සංස්කෘතියට සහාය වේ.
පැති තුනකින් කඳු වලින් වටවී මුහුදට මුහුණලා සිටින හාගිට රසවත් ආහාර රාශියක් තිබේ. කඳුකරයේ සෘතුමය ආශීර්වාද සහ ඔබ ඉදිරිපිට මුහුදට හසු වූ සජීවී මුහුදු ආහාර ඉතා හොඳ නමක් දිනා ඇති අතර, ටෝකියෝ, ඔසාකා සහ ෆුකෝකා යන නගරවලින් පිටතට පැමිණ ආහාර ගැනීමට පැමිණෙන අය පවා සිටිති.

shopping mall

හගි නගරයේද එකම වහලක් යටින් ආහාරපාන,ඇදුම් පැළඳුම් ආදී එදිනෙදා භාන්ඩ මිලදීගැනීමට හැකි සාප්පු සංකීර්ණයක් පිහිටා ඇත.


drug store

ආහාර පාන,බෙහෙත් වැනි දෑ පාසල ආසන්නයේදීම පහසුමිලට ලබාගත හැකි වේ.

 

<තෝකියෝ අසකුසා >

浅草には昔の東京の雰囲気が残っており、歴史ある浅草寺の近くの仲見世通り沿いに、伝統的な手工芸品や食べものの屋台があります。19 世紀半ばに建設された花やしき遊園地にはスリルあふれる乗り物アトラクションとカフェがあり、川沿いの区立隅田公園ではフェスティバルや花火大会が定期的に開催されます。近隣にはカジュアルな居酒屋が点在し、串に刺して焼いた肉とビールを提供する焼鳥屋もあります。

浅草(あさくさ)は、東京都台東区の町名。または、旧東京市浅草区の範囲を指す地域名である。

 

浅草寺の門前町として繁華街および観光地となっている。また浅草駅は東京メトロ銀座線、都営浅草線と東武スカイツリーラインが接続しているほか、つくばエクスプレスの浅草駅とも近接しており、東京都区部と北関東を結ぶ拠点となっている。

Leave a Reply

Your email address will not be published.