පාසල් ගාස්තු (සකුර ජාත්‍යන්තර භාශා අධ්‍යාපන පාසල ・සකුරා ජාත්‍යන්තර භාෂා පාසල)

<පලමු වසර සිසුන් >

 
 අප්‍රේල් මස සිසුන් ජූලි මස සිසුන් ඔක්තෝම්බර් මස සිසුන් 1ヶ月あたり
ප්‍රවේශ විභාග ගාස්තුව 10,000කි 10,000කි 10,000කි
ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව 50,000කි 50,000කි 50,000කි
උපකාරක පන්ති ගාස්තුව 650,000කි 650,000කි 650,000කි
පෙළපොත් ගාස්තුව 20,000කි 20,000කි 20,000කි
නේවාසිකාගාරයට ඇතුලත්වීමේ ගාස්තුව 20,000කි 20,000කි 20,000කි
එකවර ගෙවීමේ නේවාසිකාගාර ගාස්තු 180,000කි 180,000කි 180,000කි 15,000කි
උපකරණ පිරිවැය 30,000කි 30,000කි 30,000කි
ඇඳ ඇතිරිලි ගාස්තුව 8,000කි 8,000කි 8,000කි
බැංකු සේවා ගාස්තුව 4,000කි 4,000කි 4,000කි
එකතුව 972,000කි 972,000කි 972,000කි

<දෙවන වසර සිසුන් >

 
අප්‍රේල් මස සිසුන් ජූලි මස සිසුන් ඔක්තෝම්බර් මස සිසුන් 1ヶ月あたり
උපකාරක පන්ති ගාස්තුව 650,000කි 487,500කි 325,000කි
පාසල් ගාස්තු 180,000කි 135,000කි 90,000කි 15,000කි

පාසල් ගාස්තු (සකුරා පන්ගෙය භාශා පාසල)

<පලමු වසර සිසුන් >

 අප්‍රේල් මස සිසුන් ජූලි මස සිසුන් ඔක්තෝම්බර් මස සිසුන් 1ヶ月あたり
ප්‍රවේශ විභාග ගාස්තුව 10,000ලයන් - 10,000ලයන්
ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව 50,000ලයන් - 50,000ලයන්
උපකාරක පන්ති ගාස්තුව 650,000ලයන් - 650,000ලයන්
පෙළපොත් ගාස්තුව 20,000ලයන් - 20,000ලයන්
නේවාසිකාගාරයට ඇතුලත්වීමේ ගාස්තුව 20,000ලයන් - 20,000ලයන්
එකවර ගෙවීමේ නේවාසිකාගාර ගාස්තු 180,000ලයන් - 180,000ලයන් 30,000ලයන්
උපකරණ පිරිවැය 30,000ලයන් - 30,000ලයන්
ඇඳ ඇතිරිලි ගාස්තුව 8,000ලයන් - 8,000ලයන්
බැංකු සේවා ගාස්තුව 4,000ලයන් - 4,000ලයන්
එකතුව 972,000ලයන් - 972,000ලයන්

<දෙවන වසර සිසුන් >

අප්‍රේල් මස සිසුන් ජූලි මස සිසුන් ඔක්තෝම්බර් මස සිසුන් 1ヶ月あたり
උපකාරක පන්ති ගාස්තුව 650,000ලයන් 325,000ලයන්
පාසල් ගාස්තු 360,000ලයන් 360,000ලයන් 30,000ලයන්

<නේවාසිකාගාර ගාස්තුව >

නේවාසිකාගාර ගාස්තුව (මාසයක් නේවාසිකාගාර ගාස්තුව (අවුරුදු 1යි නේවාසිකාගාරයට ඇතුලත්වීමේ ගාස්තුව
හගි පාසල 15,000ලයන් 180,000ලයන් 20,000ලයන්
ශිමොනොසෙකි පාසල 15,000ලයන් 180,000ලයන් 20,000ලයන්
තෝකියෝ පාසල 30,000ලයන් 360,000ලයන් 20,000ලයන්

 

අන්තර්ෙතය
පහසුකම් ලභෝජනාගාර නානකාමර වායුසමීකරන ශීත්‍කරණසහලරදිලසෝදනයන්ර
ජලවිදුලිබිේපත් ජලවිදුලිහාගෑසතබිේපත්සඳහාපරිහරණයඅනුවලගවීමටසිදුලේ.
ආහාරපිරිවැය පාසලහාලන්වාසිකාගාරආසන්නලේසුපිරිලවළඳසැේපිහිටාඇත්‍.

ලදවන වසලර් සිට ඔබට ලන්වාසිකාගාර ගාසතතුව ලගවීමට සිදුලවයි.
කාමරලේ විශාලත්වය, පහසුකම් අනුව කාමර ගාසතතුව ලවනසතවිය හැක.

※生徒が入学を許可された場合は、授業料の全額を所定の期日までに一括して納入しなければならない。ただし、日本語学科の納付金は最初の1年分の全額とする。

※පාසලට ඇතුලත්වන සියලුම සිසුන් සම්පූර්ණ පාසල් ගාස්තුව නියම කරන දිනයට ගෙවියයුතුය.එය ජපන් භාශා අධ්‍යයන අංශයේ පළමු වසරේ සම්පූර්ණ ගාස්තුව විය යුතුය.

 

※特別の事由がある場合、第一項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を減免することがある

※පළමු වහන්තියේ  සඳහන් කරුන නොසලකා විශේෂිතම හේතුවක්මත කොටස් වශයෙන් ගෙවීමටද නිදහස් කරනුලැබේ.

 

※生徒が、正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わずに、納付すべき金額を3ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込みのない場合には、校長は、当該生徒に対して退学を命ずることができる

※ශිෂ්‍යයා  විසින් සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව නියම කරනලද ගාස්තුව නොගෙවන්නෙනම්  විදුහල්පතිවරයාට ශිෂ්‍යයා ඉවත්කිරීමේ බලය ඇත.

 

※すでに納入した生徒納付金は、原則として返還しない。ただし、日本語学科に入学する外国人の生徒に関して納付金納入後に生徒の不入学又は退学等が生じた場合は別に定めるところにより、その一部を返還する

※සාමාන්‍ය නීතියක් ලෙස දැනට ගෙවා ඇති මුදල් ආපසු ගෙවනු නොලැබේ. ශිෂ්‍යයා පාසලට ඇතුලත්වීමට පෙර ඉවත්වන්නේනම් ගෙවනලද මුදලින් කොටසක් පමනක් ආපසු ගෙවනු ලැබේ.