ශිමොනොසෙකි පාසල 下関校

Postal Code 750-0025
3-5-19, Takezaki-cho, Shimonoseki-shi, Yamaguchi Prefecture, Japan.
TEL:(+81) -83-235-7389

ශිමොනොසෙකි පාසලේ පිටත පෙනුම

下関校外観

ශිමොනොසෙකි පාසලේ පිටත පෙනුම

හගි පාසල 萩校

Postal Code 758-0011
3000-10, Chintou, Hagi-shi, Yamaguchi Prefecture, Japan.
TEL:(+81)-838-21-7289

හගි පාසලේ පිටත පෙනුම

萩校外観

පුස්තකාලය

図書室

තේ කාමරය

茶室

හගි පාසලේ පිටත පෙනුම

තෝකියෝ පාසල  東京校

Postal Code 130-0001
1-2-4, Azumabashi, Sumida-ku, Tokyo, Japan.
TEL:(+81)-3-5637-7489

තෝකියෝ පාසලේ පිටත පෙනුම

東京校外観

තෝකියෝ පාසලේ පිටත පෙනුම

東京校外観

පුස්තකාලය