<අර්ධකාලීන රැකියාව>

・ජාත්‍යාන්තර සිසුන්ට වැඩකිරීමට හැක්කේ සතියට පැය 25ක් දක්වා පමණි

・අර්ධකාලීන රැකියාවක් පාසලමගින් හඳුන්වා දෙයි.

・අර්ධකාලීන රැකියා උදාහරණය

 කොන්වීනියන් ස්ටෝර්ස් 

 ආපනශාලාව හා අවන්හල් 

 කෞතුකාගාරයේ පරිවර්තන

 කර්මාන්තශාලා