ජාතිකත්වය

ජාතිකත්වය

  • වියට්නාමය
  • නේපාලය
  • ශ්‍රී ලංකාව
  • චීනය
  • ඉන්දියාව
  • වෙනත් (පිලිපීනය, මියන්මාරය)
වියට්නාමය 34.8%
නේපාලය 32.9%
ශ්‍රී ලංකාව 17.3%
චීනය 11.6%
ඉන්දියාව 2.1%
වෙනත් (පිලිපීනය, මියන්මාරය) 1.3%