कक्षा समय (クラス)

शिमोनोसेकी कलेज

शुरू समय अन्तिम समय
बिहानी कक्षा पहिलो कक्षा  8:50  9:35
दोश्रो कक्षा  9:35 10:20
तेश्रो कक्षा 10:30 11:15
चौथो कक्षा 11:15 12:00

शिमोनोसेकी कलेज

शुरू समय अन्तिम समय
दिउँसोको कक्षा पहिलो कक्षा 13:50 14:15
दोश्रो कक्षा 14:15 15:00
तेश्रो कक्षा 15:10 15:55
चौथो कक्षा 15:55 16:40

हागी कलेज

शुरू समय अन्तिम समय
बिहानी कक्षा पहिलो कक्षा  8:50  9:35
दोश्रो कक्षा  9:35 10:20
तेश्रो कक्षा 10:30 11:15
चौथो कक्षा 11:15 12:00

टोक्यो कलेज

शुरू समय अन्तिम समय
बिहानी कक्षा पहिलो कक्षा  9:00  9:45
दोश्रो कक्षा  9:50 10:35
तेश्रो कक्षा 10:45 11:30
चौथो कक्षा 11:35 12:20