विद्यालय शुल्क (शिमोनोसेकी कलेज) (हागी कलेज)

साकुरा इन्टरनेशनल ल्याङ्गोयज कलेज

साकुरा इन्टरनेशनल ल्याङ्गोयज एजुकेशन कलेज

<पहिलो वर्ष>

अप्रिल इन्टेकको विद्यार्थी जुलार्इ इन्टेकको विद्यार्थी अक्टोबर इन्टेकको विद्यार्थी एक महिना
भर्ना छनोट शुल्क 10,000येन 10,000येन 10,000येन
भर्ना शुल्क 50,000येन 50,000येन 50,000येन
विद्यालय शुल्क 650,000येन 650,000येन 650,000येन
शैक्षिक सामाग्री शुल्क(※2年間) 20,000येन 20,000येन 20,000येन
छात्रावास प्रवेश शुल्क 20,000円येन 20,000येन 20,000येन
एकमुष्ट छात्रावास शुल्क 180,000येन 180,000येन 180,000येन 15,000येन
बन्दोबस्ति सामाग्री शुल्क 30,000येन 30,000येन 30,000येन
ओढ्ने ओछ्याउने सामान शुल्क 8,000येन 8,000येन 8,000येन
बैक सेवा शुल्क 4,000येन 4,000येन 4,000येन
जम्मा 972,000येन 972,000येन 972,000येन

दोश्रो वर्ष

अप्रिल इन्टेकको विद्यार्थी जुलार्इ इन्टेकको विद्यार्थी अक्टोबर इन्टेकको विद्यार्थी एक महिना
विद्यालय शुल्क 650,000येन 487,500येन 325,000येन
छात्रावास शुल्क 180,000येन 135,000येन 90,000येन 15,000येन

विद्यालय शुल्क (टोक्यो कलेज)

साकुरा पान्गेआ ल्याङ्गोयज कलेज

(※東京校では7月入学生は募集しておりません。)

<पहिलो वर्ष>

अप्रिल इन्टेकको विद्यार्थी जुलार्इ इन्टेकको विद्यार्थी अक्टोबर इन्टेकको विद्यार्थी एक महिना
भर्ना छनोट शुल्क 10,000येन 10,000येन
भर्ना शुल्क 50,000येन 50,000येन
विद्यालय शुल्क 650,000येन 650,000येन
शैक्षिक सामाग्री शुल्क(※2年間) 20,000येन 20,000येन
छात्रावास प्रवेश शुल्क 20,000येन 20,000येन
एकमुष्ट छात्रावास शुल्क(※6ヶ月) 180,000येन 180,000येन 30,000येन
बन्दोबस्ति सामाग्री शुल्क 30,000येन 30,000येन
ओढ्ने ओछ्याउने सामान शुल्क 8,000येन 8,000येन
बैक सेवा शुल्क 4,000येन 4,000येन
जम्मा 972,000येन 972,000येन

दोश्रो वर्ष

अप्रिल इन्टेकको विद्यार्थी जुलार्इ इन्टेकको विद्यार्थी अक्टोबर इन्टेकको विद्यार्थी एक महिना
विद्यालय शुल्क 650,000येन 325,000येन
छात्रावास शुल्क 360,000येन 360,000येन 30,000येन