साकुरा इन्टरनेशनल ल्याङ्गोयज कलेज(शिमोनोसेकी कलेज)

साकुरा इन्टरनेशनल ल्याङ्गोयज एजुकेशन कलेज(हागी कलेज)

साकुरा पान्गेआ ल्याङ्गोयज कलेज (टोक्यो कलेज)

東京は物価の高さを考慮して、萩・下関の両校より高い金額になっています。

एक महिना (1年間) छात्रावास प्रवेश शुल्क
हागी कलेज 15,000येन 180,000येन 20,000येन
शिमोनोसेकी कलेज 15,000येन 180,000येन 20,000येन
टोक्यो कलेज 30,000येन 360,000येन 20,000येन

 

विवरण
बन्दोबस्तिका सामाग्री आफैले खाना बनाउने भान्छा, तातो पानी सहितको बाथ रूम, एयर कन्डिसनर, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेशिन
पानी, बिजुली, ग्यास महशुल उपभोग्य खर्च, बिजुली, ग्यास, पानी
रासन खर्च उपभोग्य खर्च, विद्यालय. छात्रावासको नजिकै सुपरमार्केट छ