សញ្ជាតិ

សញ្ជាតិ

  • ប្រទេសវៀតណាម
  • ប្រទេសនេប៉ាល់
  • ប្រទេសស្រី​លង្កា
  • ប្រទេសចិន
  • ឥណ្ឌា
  • ផ្សេងៗទៀត ( ហ្វីលីពីន, មីយ៉ាន់ម៉ា)
ប្រទេសវៀតណាម 34.8%
ប្រទេសនេប៉ាល់ 32.9%
ប្រទេសស្រី​លង្កា 17.3%
ប្រទេសចិន 11.6%
ឥណ្ឌា 2.1%
ផ្សេងៗទៀត ( ហ្វីលីពីន, មីយ៉ាន់ម៉ា) 1.3%