ថ្នាក់ (クラス)

សាខា Shimonoseki

ចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់
ថ្នាក់ពេលព្រឹក កំឡុងពេលើកទី១  8:50  9:35
កំឡុងពេលើកទី២  9:35 10:20
កំឡុងពេលើកទី៣ 10:30 11:15
កំឡុងពេលើកទី៤ 11:15 12:00

សាខា Shimonoseki

ចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់
ថ្នាក់ពេលរសៀល កំឡុងពេលើកទី១ 13:50 14:15
កំឡុងពេលើកទី២ 14:15 15:00
កំឡុងពេលើកទី៣ 15:10 15:55
កំឡុងពេលើកទី៤ 15:55 16:40

សាខា Hagi

ចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់
ថ្នាក់ពេលព្រឹក កំឡុងពេលើកទី១  8:50  9:35
កំឡុងពេលើកទី២  9:35 10:20
កំឡុងពេលើកទី៣ 10:30 11:15
កំឡុងពេលើកទី៤ 11:15 12:00

សាខា Tokyo

ចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់
ថ្នាក់ពេលព្រឹក កំឡុងពេលើកទី១  9:00  9:45
កំឡុងពេលើកទី២  9:50 10:35
កំឡុងពេលើកទី៣ 10:45 11:30
កំឡុងពេលើកទី៤ 11:35 12:20