ការបញ្ជូនឯកសារចាំបាច់ទៅការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍

ការសម្ភាសន៍ & ការប្រលងជ្រើសរើស

ការជ្រើសរើសដោយសាលា Sakura និងលិខិតទទួលយក

ពាក្យសុំ & ឯកសារដែលត្រូវការ

បញ្ជូនឯកសារចាំបាច់ទៅការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍

ការជ្រើសរើសដោយការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍

ការទូទាត់ដោយនិស្សិត

ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រនៃសិទ្ធិទទួលបាន

ការសិក្សានៅជប៉ុន